Όροι Χρήσης

 

Α. ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ

 

 1. ΓΕΝΙΚΟΙ, ΕΙΔΙΚΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΣΘΕΤΟΙ ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

1.1. Οι παρόντες όροι χρήσης (Γενικοί Όροι Χρήσης) αποτελούν τους κανόνες και τις προϋποθέσεις χρήσης του διαδικτυακού Iστοτόπου (web site) «content.pnai.gov.gr» (o «Ιστότοπος») Οι Γενικοί Όροι Χρήσης αφορούν και διέπουν όλες τις πτυχές χρήσης του content.pnai.gov.gr».

1.2. Η Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου, η οποία είναι διαχειρίστρια του Ιστοτόπου (η «Διαχειρίστρια») δύναται οιαδήποτε χρονική στιγμή να τροποποιεί τους παρόντες Γενικούς Όρους Χρήσης ή και να διαμορφώνει ειδικούς ή συμπληρωματικούς-πρόσθετους όρους χρήσης για ορισμένο τμήμα ή λειτουργία του Ιστοτόπου, για τους οποίους ο χρήστης θα ενημερώνεται πριν την είσοδο στο εν λόγω τμήμα ή πριν τη χρήση της εν λόγω λειτουργίας.

1.3. Οι Γενικοί Όροι Χρήσης και οι τυχόν ειδικοί ή συμπληρωματικοί πρόσθετοι όροι χρήσης αποτελούν μια νομικά δεσμευτική συμφωνία (σύμβαση) ανάμεσα στη Διαχειρίστρια και στο χρήστη/επισκέπτη του εν λόγω Ιστοτόπου.

 

 1. ΑΠΟΔΟΧΗ ΤΩΝ ΟΡΩΝ ΧΡΗΣΗΣ

2.1. Ο επισκέπτης ή χρήστης του Ιστοτόπου οφείλει να διαβάσει και να μελετήσει προσεκτικά τους Γενικούς Όρους Χρήσης πριν από την επίσκεψη ή τη χρήση των σελίδων και σε περίπτωση διαφωνίας οφείλει να μην κάνει χρήση τους. Οι Γενικοί Όροι Χρήσης ισχύουν για το σύνολο του περιεχομένου του Ιστοτόπου.

2.2. Οι χρήστες πλοηγούμενοι στην Ιστοσελίδα ή σε επιμέρους κατηγορίες αυτής τεκμαίρεται αμάχητα ότι έχουν αποδεχθεί τους εν λόγω όρους χρήσης.

 

 1. ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΙΣΤΟΤΟΠΟΥ content.pnai.gov.gr

3.1. Ο Ιστότοπος θα είναι προσβάσιμος από εξουσιοδοτημένους μόνο χρήστες, οι οποίοι θα έχουν προμηθευτεί κωδικούς πρόσβασης από τη Διαχειρίστρια. Εφεξής, όπου γίνεται αναφορά σε χρήστες, θα νοούνται μόνο οι εξουσιοδοτημένοι κατά τα ανωτέρω, εκτός αν αναφέρεται άλλως. Κατά την πλοήγηση στον Ιστότοπο οι χρήστες έχουν υποχρέωση να συμμορφώνονται με τους γενικούς όρους χρήσης και το εφαρμοστέο δίκαιο, καθώς επίσης με όλους τους τυχόν κανονισμούς ή/και κώδικες ή/και πρακτικές και διαδικασίες που τυχόν έχει θεσπίσει ή/και εφαρμόζει η Διαχειρίστρια.

3.2. Απαγορεύεται να χρησιμοποιεί ο χρήστης τον Ιστότοπο για να βλάψει τρίτους καθ΄ οιονδήποτε τρόπο, καθώς και τα δικαιώματα αυτών, ενδεικτικά αναφερομένων των δικαιωμάτων τους περί προστασίας βιομηχανικής και πνευματικής ιδιοκτησίας και προσωπικών δεδομένων. Ο χρήστης απαγορεύεται να καταστρέψει, να απενεργοποιήσει, να υπερφορτώσει ή να προκαλέσει βλάβη στον Ιστότοπο, να χρησιμοποιήσει μη εξουσιοδοτημένα μέσα με σκοπό να τροποποιήσει το περιεχόμενο του Ιστοτόπου, ή να παρέμβει στη λειτουργία του με οποιοδήποτε τρόπο. Σε περίπτωση που παρέχεται στο χρήστη η δυνατότητα πρόσβασης σε τοποθεσίες web μέσω του Ιστοτόπου, τεκμαίρεται αμάχητα η ανεπιφύλακτη αποδοχή ότι η Διαχειρίστρια δεν φέρει οποιαδήποτε ευθύνη για το περιεχόμενο και γενικότερα για οτιδήποτε σχετίζεται με αυτές.

3.3. Σε κάθε περίπτωση ο χρήστης αναγνωρίζει και αποδέχεται ανεπιφύλακτα ότι είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για οποιαδήποτε τυχόν ζημία ή βλάβη υποστεί ο Ιστότοπος, καθώς και τρίτοι, ανεξάρτητα από την ειδικότερη αιτία, τη μορφή και την ονομασία αυτής, ως συνέπεια, άμεσα ή έμμεσα, της παραβίασης οποιουδήποτε όρου των παρόντων.

 

 1. ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ

4.1. Η Διαχειρίστρια λαμβάνει όλα τα εύλογα μέτρα για την διασφάλιση των Προσωπικών Δεδομένων που υπόκεινται σε ελληνική νομοθεσία, δεσμευτική διάταξη ή σύμβαση, η οποία υπεραμύνεται αρχών για θεμιτό χειρισμό και επαρκή βαθμό προστασίας Προσωπικών Δεδομένων.

4.2.Η Διαχειρίστρια δεσμεύεται ότι όλα τα Προσωπικά Δεδομένα που τυχόν περιέρχονται στον Ιστότοπο δεν θα χρησιμοποιηθούν ανάρμοστα, δεν θα πωληθούν ή με οποιοδήποτε τρόπο παραχωρηθούν σε τρίτα μέρη.

4.3. Οι χρήστες αποδέχονται ανεπιφύλακτα και παρέχουν την άδεια ώστε η Διαχειρίστρια και οι εξουσιοδοτημένοι αυτής συνεργάτες να έχουν δικαίωμα να συλλέγουν, να επεξεργάζονται καθ΄ οιονδήποτε τρόπο και να τηρούν αρχείο με προσωπικά δεδομένα των χρηστών, ακόμα και ευαίσθητα, στα πλαίσια της λειτουργίας του συγκεκριμένου Ιστοτόπου.

4.4. Οι χρήστες του Ιστοτόπου διατηρούν το δικαίωμα να διαγράψουν τα προσωπικά τους δεδομένα, να διορθώσουν ή/και ενημερώσουν τα προσωπικά τους δεδομένα ή/και να αδρανοποιήσουν την εγγραφή τους ή/και να εκφράσουν αντίρρηση στην περαιτέρω επεξεργασία των δεδομένων τους, ανά πάσα χρονική στιγμή, επισκεπτόμενοι απλώς την σχετική υπηρεσία του Ιστοτόπου.

 

 1. ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

5.1. Σε περίπτωση που ζητηθεί από το χρήστη, αυτός έχει την υποχρέωση να δηλώνει τα πραγματικά του προσωπικά και λοιπά στοιχεία και δεδομένα προς τον Ιστότοπο.

5.2. Ο Ιστότοπος λαμβάνει όλα τα απαραίτητα μέτρα για την ασφάλεια των επικοινωνιών, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.

 

 1. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΤΟΥ ΙΣΤΟΤΟΠΟΥ

6.1. Ο Ιστότοπος θα περιλαμβάνει περιεχόμενο προερχόμενο τόσο από τη Διαχειρίστρια όσο και από τους ίδιους τους χρήστες. Αναλυτικά, ο χρήστης θα δύναται να αναρτά απευθείας, αφότου εισαχθεί με τους κωδικούς του, οπτικοακουστικό υλικό ή/και κείμενα, τα οποία θα εντάσσονται στον Ιστότοπο, κατόπιν ελέγχου καταλληλότητας από τη Διαχειρίστρια. Την ευθύνη για την μη παραβίαση πνευματικών δικαιωμάτων τρίτων κατά την ανάρτηση οπτικοακουστικού υλικού φέρει έκαστος χρήστης. Τόσο το αναρτημένο από τη Διαχειρίστρια υλικό όσο και το εκάστοτε αναρτώμενο από τους χρήστες, οι τελευταίοι θα δύνανται να το ανακτούν (downloading) για προσωπική χρήση από τους υπολογιστές τους.

6.2. Τα προϊόντα ή υπηρεσίες που αναφέρονται στις ηλεκτρονικές σελίδες του Ιστοτόπου και φέρουν τα σήματα των αντίστοιχων οργανισμών, εταιρειών, συνεργατών φορέων, ενώσεων ή εκδόσεων, αποτελούν δική τους πνευματική και βιομηχανική ιδιοκτησία. Εκτός των ρητά αναφερόμενων εξαιρέσεων (πνευματικά δικαιώματα τρίτων, συνεργατών και φορέων, όπως και η πνευματική ιδιοκτησία του λογισμικού η οποία ανήκει στην εταιρεία που έχει κατασκευάσει τον διαδικτυακό τόπο), λαμβανομένης και της επιφύλαξης του αρθ. 7.1. κατωτέρω, όλο το περιεχόμενο του δικτυακού τόπου, συμπεριλαμβανομένων εικόνων, ταινιών, γραφικών, φωτογραφιών, σχεδίων, κειμένων και γενικά όλων των αρχείων αυτού του δικτυακού τόπου, αποτελούν πνευματική ιδιοκτησία, κατατεθειμένα σήματα και σήματα υπηρεσιών και προϊόντων της Διαχειρίστριας και προστατεύονται κατά τις σχετικές διατάξεις του ελληνικού δικαίου, του ευρωπαϊκού δικαίου και των διεθνών συμβάσεων περί προστασίας της βιομηχανικής και πνευματικής ιδιοκτησίας.

 

6.3. Επί του περιεχομένου αυτού, ανεξαρτήτως πηγής προέλευσης, είτε δηλαδή έχει αναρτηθεί από τη Διαχειρίστρια είτε από τους χρήστες, η Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου και τα εξουσιοδοτημένα από αυτήν πρόσωπα θα έχουν απεριόριστο δικαίωμα χρήσης και εκμετάλλευσης, προς το σκοπό της υλοποίησης προωθητικών ενεργειών, των χρηστών μη δικαιούμενων οικονομικού ανταλλάγματος για τη χρήση αυτή. Περιεχόμενο της άδειας χρήσης και εκμετάλλευσης είναι η δυνατότητα τροποποίησης του υλικού του διαδικτυακού τόπου με οποιονδήποτε τρόπο, η αναπαραγωγή, η δημόσια έκθεση, η εκτέλεση, η «φόρτωση», η διανομή ή οποιαδήποτε χρήση του, για εμπορικούς ή άλλους σκοπούς. Επιτρέπεται επίσης η τροποποίηση, ενοικίαση, εκμίσθωση, ο δανεισμός, η πώληση, διανομή ή δημιουργία παράγωγων έργων κατά τη διακριτική ευχέρεια της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου και των εξουσιοδοτημένων από αυτή προσώπων, προς το σκοπό προβολής του έργου της και την ενίσχυση προωθητικών δράσεων.

 

6.4. Με την επιφύλαξη της άδειας που παραχωρείται κατά τα ανωτέρω στην Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου και τα εξουσιοδοτημένα υπ’ αυτής πρόσωπα, τα ως άνω αναφερόμενα παρέχονται στο χρήστη μόνο για προσωπική, μη εμπορική χρήση, υπό τον όρο ότι θα διατηρούνται όλες οι σημειώσεις που αφορούν στο δικαίωμα του δημιουργού και στα άλλα σχετικά δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας, οι οποίες περιέχονται στο αυθεντικό υλικό, σε όλα τα αντίγραφα αυτού του υλικού και δεν επιτρέπεται η τροποποίηση του υλικού του διαδικτυακού τόπου με οποιονδήποτε τρόπο ή η αναπαραγωγή ή δημόσια έκθεση, ή η εκτέλεση ή η «φόρτωση» ή η διανομή ή οποιαδήποτε χρήση του, για εμπορικούς ή άλλους σκοπούς. Δεν επιτρέπεται η τροποποίηση, ενοικίαση, εκμίσθωση, ο δανεισμός, η πώληση, διανομή ή δημιουργία παράγωγων έργων βασιζόμενων στο παραπάνω περιεχόμενο, ολικά ή μερικά, παρά μόνο αν αυτό έχει επιτραπεί εγγράφως και συγκεκριμένα από τη Διαχειρίστρια με ξεχωριστή συμφωνία.

6.5. Με την επιφύλαξη της παρ. 6.2., επιτρέπεται στο χρήστη η περίπτωση της μεμονωμένης αποθήκευσης ενός και μόνου αντιγράφου τμήματος του περιεχομένου σε έναν απλό προσωπικό Η/Υ (ηλεκτρονικό υπολογιστή) για προσωπική και όχι δημόσια ή εμπορική χρήση χωρίς απαλοιφή της ένδειξης προέλευσής του από το παρόντα διαδικτυακό τόπο και χωρίς να θίγονται με κανένα τρόπο τα σχετικά δικαιώματα πνευματικής και βιομηχανικής ιδιοκτησίας.

6.6. Ο χρήστης αποδέχεται ρητά και ανεπιφύλακτα ότι έχει την αποκλειστική ευθύνη για οποιαδήποτε παρέμβασή του στο περιεχόμενο και για τις συνέπειες της παρέμβασής του, συμπεριλαμβανομένης οποιασδήποτε απώλειας ή ζημίας οποιασδήποτε μορφής και είδους τυχόν υποστεί η Διαχειρίστρια, ενώ σε κάθε περίπτωση η Διαχειρίστρια δεν φέρει οποιαδήποτε ευθύνη είτε απέναντι σε αυτόν είτε έναντι οποιουδήποτε τρίτου.

 

 1. ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΣ – ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΣ ΕΥΘΥΝΗΣ

7.1. Η Διαχειρίστρια δεν ευθύνεται έναντι του χρήστη ή απέναντι σε άλλους τρίτους που έλκουν δικαιώματα από το χρήστη για οποιασδήποτε μορφής ζημία, είτε πρόκειται για ζημία περιουσιακή ή μη, θετική ή αποθετική, άμεση ή έμμεση, ή οποιασδήποτε άλλης μορφής, ανεξάρτητα από την ειδικότερη ονομασία, τη μορφή και την αιτία αυτής, για τυχόν απαιτήσεις νομικής ή αστικής ή και ποινικής φύσεως, ούτε για τυχόν ζημία από επισκέπτες του διαδικτυακού τόπου ή τρίτους, από αιτία που έχει σχέση με τη λειτουργία ή μη ή και τη χρήση του διαδικτυακού τόπου ή και από τυχόν μη επιτρεπόμενες παρεμβάσεις τρίτων σε πληροφορίες που διατίθενται μέσω αυτού. Ενδεικτικά και μόνο αναφέρεται ο αποκλεισμός της ευθύνης της Διαχειρίστριας σε περίπτωση που ο χρήστης προβεί στην ανάρτηση υλικού επί του οποίου τα πνευματικά δικαιώματα έχει τρίτο πρόσωπο, χωρίς την άδεια του τελευταίου. Στην περίπτωση αυτή, αν τυχόν η Διαχειρίστρια υποχρεωθεί να αναλάβει την υπεράσπιση κατά πάσης αγωγής, μήνυσης ή άλλης δικαστικής ενέργειας στρεφόμενης κατά αυτής και στηριζόμενης στον ισχυρισμό ότι το αναρτημένο υλικό από χρήστη συνιστά προσβολή δικαιώματος διανοητικής ιδιοκτησίας τρίτων μερών, θα δικαιούται να ζητήσει από το χρήστη που προέβη στην παράνομη ανάρτηση να καταβάλει την αποζημίωση και δαπάνη που τυχόν θα επιδικαστεί σε βάρος της Διαχειρίστριας λόγω των παραπάνω δικαστικών ενεργειών, χωρίς να αποκλείεται περαιτέρω αποζημίωση.

7.2. Η Διαχειρίστρια και οι συνεργάτες της καταβάλλουν κάθε δυνατή προσπάθεια για την καλή λειτουργία του Ιστοτόπου, χωρίς να εγγυώνται ότι οι λειτουργίες του ή των server του, θα είναι αδιάκοπες ή χωρίς κανενός είδους σφάλμα, απαλλαγμένες από ιούς ή άλλα παρόμοια στοιχεία.

7.3. Ο περιορισμός ή ο αποκλεισμός της ευθύνης της Διαχειρίστριας σύμφωνα με τους όρους της παρούσας δεν περιορίζει και δεν αποκλείει την ευθύνη της για ζημίες οποιασδήποτε μορφής, οι οποίες δεν μπορούν νόμιμα να περιοριστούν ή να αποκλειστούν με βάση τους κανόνες του εφαρμοστέου δικαίου.

 

 1. ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ

8.1. Ο Ιστότοπος ενδέχεται να περιέχει παραπομπές μέσω συνδέσμων, hyperlinks ή διαφημιστικών banners σε διαδικτυακούς τόπους τρίτων, των οποίων τη διαθεσιμότητα, το περιεχόμενο, την πολιτική προστασίας των προσωπικών δεδομένων, την ποιότητα και την πληρότητα των υπηρεσιών τους, η Διαχειρίστρια δεν ελέγχει. H Διαχειρίστρια σε καμία περίπτωση δεν φέρει οποιαδήποτε ευθύνη για τη διαθεσιμότητα, το περιεχόμενο, την πολιτική προστασίας προσωπικών δεδομένων, την ποιότητα ή την ορθότητα των σελίδων και λειτουργιών του δικτυακού τόπου οποιουδήποτε τρίτου μέρους, οι οποίες είναι τυχόν διαθέσιμες στον επισκέπτη/χρήστη μέσω συνδέσμων, links ή banners. Επομένως, σε περίπτωση οποιουδήποτε προβλήματος ανακύψει κατά τη διάρκεια επίσκεψης ή χρήσης τέτοιων σελίδων/λειτουργιών, ο επισκέπτης/χρήστης θα πρέπει να επικοινωνήσει άμεσα με τους υπευθύνους των συγκεκριμένων δικτυακών τόπων που θα είναι υπεύθυνοι για αυτές τις λειτουργίες.

8.2. Εφόσον υφίστανται σχετικές παραπομπές κατά τα ανωτέρω, δεν μπορεί σε καμία περίπτωση να θεωρηθεί ότι η Διαχειρίστρια προσυπογράφει ή εγκρίνει το περιεχόμενο ή τις λειτουργίες των διαδικτυακών τόπων και των ιστοσελίδων στις οποίες αναφέρονται οι επισκέπτες/χρήστες ή στις οποίες η παρούσα δικτυακή πύλη τυχόν συνδέεται με οποιονδήποτε τρόπο.

8.3 Ο χρήστης αποδέχεται ρητά και ανεπιφύλακτα ότι η Διαχειρίστρια δεν φέρει ευθύνη για οποιαδήποτε απώλεια ή ζημία, ανεξάρτητα από την ειδικότερη αιτία, την ονομασία και τη μορφή αυτής, την οποία μπορεί να έχει υποστεί ο χρήστης ως αποτέλεσμα της διαθεσιμότητας των παραπάνω εξωτερικών δικτυακών τόπων ή πηγών, ή ως αποτέλεσμα οποιασδήποτε εμπιστοσύνης επέδειξε στην πληρότητα, ακρίβεια ή ύπαρξη οποιασδήποτε διαφήμισης, οποιουδήποτε προϊόντος ή άλλου υλικού που περιέχεται ή διατίθεται στους παραπάνω δικτυακούς τόπους ή πηγές.

 

 1. ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ

9.1. Οι Γενικοί Όροι Χρήσης αποτελούν μια ενιαία νομική συμφωνία ανάμεσα στο χρήστη και τη Διαχειρίστρια και διέπουν τη χρήση του εν λόγω ιστοτόπου από το χρήστη.

9.2. Ο χρήστης αποδέχεται ρητά και ανεπιφύλακτα ότι η Διαχειρίστρια μπορεί να του παρέχει ειδοποιήσεις, περιλαμβανομένων εκείνων που αφορούν τροποποιήσεις των Όρων Χρήσης, μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, συμβατικού ταχυδρομείου, ή ανακοινώσεων.

9.3. Η καθυστέρηση στην άσκηση ή η αποχή από την άσκηση κάποιου δικαιώματος από τη Διαχειρίστρια, είτε μια φορά είτε κατ΄ επανάληψη, σε καμία περίπτωση δεν συνεπάγεται παραίτηση από το δικαίωμα αυτό, το οποίο μπορεί να ασκήσει οποτεδήποτε.

9.4. Σε περίπτωση ακυρότητας κάποιας πρόβλεψης των παρόντων Όρων Χρήσης ο χρήστης αποδέχεται ρητά και ανεπιφύλακτα ότι αυτός θα αντικαθίσταται με άλλον όρο ισοδύναμου αποτελέσματος από τη Διαχειρίστρια, ερμηνεύοντας με τον τρόπο αυτό την αληθινή βούληση των συμβαλλομένων μερών. Σε κάθε περίπτωση οι υπόλοιποι Όροι Χρήσης της παρούσας δεν επηρεάζονται από την ακυρότητα κάποιου όρου αυτής και εξακολουθούν να είναι έγκυροι και ισχυροί.

 

 1. ΣΥΝΕΠΕΙΕΣ ΠΑΡΑΒΙΑΣΗΣ ΤΩΝ ΟΡΩΝ ΧΡΗΣΗΣ

Σε περίπτωση παραβίασης εκ μέρους του χρήστη οποιουδήποτε όρου της παρούσης, πέραν των τυχόν άλλων συνεπειών που προβλέπονται στην παρούσα ή σε οποιαδήποτε άλλη πηγή δικαίου, η Διαχειρίστρια έχει δικαίωμα κατά την απόλυτη κρίση της να διακόψει, προσωρινά ή οριστικά, τη δυνατότητα να πρόσβασης στο διαδικτυακό της χώρο.

 

 1. ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ΔΙΚΑΙΟ

Οι παρόντες Όροι Χρήσης διέπονται αποκλειστικά από το Ελληνικό Δίκαιο. Αποκλειστικά αρμόδια για την επίλυση οποιασδήποτε διαφοράς ανακύψει αναφορικά με τους παρόντες Όρους Χρήσης θα είναι τα δικαστήρια των Αθηνών.